•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti

Kto musí podať daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2022, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.2023.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané 

- stavebné povolenie na stavby,

- kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

- zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)

- zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, 

- zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

Čo ak je viac spoluvlastníkov, kto podáva daňové priznanie?

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba alebo byt) v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník za seba, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Spoluvlastníci môžu dohodou určiť, že daňové priznanie podá za všetkých jeden zo spoluvlastníkov, ako zástupca a túto skutočnosť aj vyznačí v daňovom priznaní. Určený zástupca bude preberať aj rozhodnutia za spoločné nehnuteľnosti.

V prípade, že sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva jeden z nich a tak isto túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní.

Špecifické prípady

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Kde podávame daňové priznanie

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností Obecnému úradu Šrobárová (správcovi dane) do 31.01. príslušného kalendárneho roka na predpísanom tlačive. Daňové priznanie môže daňovník priniesť osobne, poslať poštou, alebo prostredníctvom ÚPVS - Ústredného portálu verejnej správy.

V prípade potreby kontaktujte obecný úrad emailom alebo telefonicky:

035/7798 544

obec.srobarova@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár