•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

OZNÁMENIE

Voľby do NR SR v roku 2020

elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

obec.srobarova@gmail.com

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia; všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

 Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie avýzva

     Obec Šrobárová v rámci výkonu svojej činnosti zistilo, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú zákon

NR SR č. 220/2004 Z.z. o starostlivosti o poľnohospodársku pôdu v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov a VZN obce Šrobárová  o verejnom poriadku na území obce Šrobárová.

      Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ’ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku: stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce.

      Obec Šrobárová zároveň vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom (miestnymi komunikáciami, chodníkmi….) na okliesnenie, obstrihávanie a orezávanie stromov, kríkov a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky, cesty a ulice. Konáre, živé ploty upraviť na hranicu vlastného pozemku, tak aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.

      Prostredníctvom pracovníkov obce Šrobárová bude v priebehu mesiacov október  a november  prevedená kontrola úpravy ostrihania kríkov a orezanie stromov  na miestnych chodníkov. Pokiaľ nenastane náprava, budú úpravy prevedené  na náklady majiteľa a pristúpi sa k uloženiu sankcií príslušnými orgánmi SR.

                                                                                    

                                                                                     

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár