•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Anna Šušoliaková

STAROSTKA OBCE ŠROBÁROVÁ

         

                                     POZVÁNKA

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

  zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

                                        

20. septembra 2019 /piatok/

so začiatkom o 14,00 hod.

do zasadačky obecného úradu

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie  
 3. Kontrola plnenia uznesení z OZ konaného dňa 21.06.2019
 4. Vyhodnotenie hospodárenia za II. štvrťrok
 5. Správa obecného kontrolóra za II. Štvrťrok
 6. Návrh VZN všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Šrobárová
 7. Žiadosť o súhlas s umiestnením monitorovacieho objektu VÚVH
 8. Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení – prevádzkovanie kurzových stávok
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie a záver

                                                                                                       Anna Šušoliaková

                                                                                                        starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár