•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Harmonogram vývozu plastov na rok 2020

Mesiac

Vývoz plastov

Január

14.01.2020

Február

04.02.2020

Marec

03.03.2020

Apríl

07.04.2020

Máj

05.05.2020

Jún

02.06.2020

Júl

07.07.2020

August

04.08.2020

September

08.09.2020

Október

06.10.2020

November

03.11.2020

December

08.12.2020

Do vriec na plasty vkladajte len:

PET fľaše

TETRA PAKY ( obaly z mlieka, džúsov a pod.)

HDP (obaly z tekutých pracích práškov, jari a pod.)

hliníkové plechovky a čisté fólie

________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

 Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie avýzva

     Obec Šrobárová v rámci výkonu svojej činnosti zistilo, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú zákon

NR SR č. 220/2004 Z.z. o starostlivosti o poľnohospodársku pôdu v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov a VZN obce Šrobárová  o verejnom poriadku na území obce Šrobárová.

      Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ’ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku: stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce.

      Obec Šrobárová zároveň vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom (miestnymi komunikáciami, chodníkmi….) na okliesnenie, obstrihávanie a orezávanie stromov, kríkov a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky, cesty a ulice. Konáre, živé ploty upraviť na hranicu vlastného pozemku, tak aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.

      Prostredníctvom pracovníkov obce Šrobárová bude v priebehu mesiacov október  a november  prevedená kontrola úpravy ostrihania kríkov a orezanie stromov  na miestnych chodníkov. Pokiaľ nenastane náprava, budú úpravy prevedené  na náklady majiteľa a pristúpi sa k uloženiu sankcií príslušnými orgánmi SR.

                                                                                    

                                                                                     

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár