•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Poplatky za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 •        fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

          území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor.

 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  

         na území obce na iný účel ako na podnikanie,

 •      podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

         území obce na účel podnikania.

 • Základná sadzba za osobu s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci je 9,50 € /rok.

Správca poplatok vyberie v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostne , prevodom na účet obce. 

Oslobodenie od dane

Správca poplatku ustanovuje, že od poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad oslobodzuje:

 • občanov s preukazom ŤZP a ŤZP/s
 • občanov starších ako 80 rokov

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
  Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
  Piatok: 07:30-12:00

  Fotogaléria

  Kalendár