•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutí NFP

 24.01.2019

UPVSR logo OPII a MDV_EFRR                                                                                                                                      

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Sprostredkovateľský orgán

ROZHODNUTIE

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“)

Obec Šrobárová

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,žiadosť“)

NFP311070S605

Kód výzvy/vyzvania

OPII-2018/7/1-DOP

rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť

s ch v a ľ u j e

s  výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 11 849,16 EUR (slovom: jedenásť tisíc osemstoštyridsaťdeväť eur šestnásť centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 12 472,80 EUR (slovom: dvanásť tisíc štyristosedemdesiatdva eur osemdesiat centov).

Odôvodnenie: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť prekročená.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona
o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne na adresu sprostredkovateľského orgánu uvedenú v tomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

V Bratislave dňa:

                                                                                      .................................................

                                                                                              Mgr. Patrik Krauspe 

                                                                                                    vedúci úradu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok: 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 07:30-12:00

Fotogaléria

Kalendár